با مشاهده چه رفتارهایی می توانیم پی به هوش افراد ببریم ؟